Σε συνδυασμό του αναπτυξιακού προφίλ (αντίληψη, γνωστικές και μαθησιακές δυνατότητες, κατανόηση, κτλ), των κιναισθητικών δυνατοτήτων και των αναγκών του κάθε ωφελούμενου, συντάσσεται ατομικό πλάνο συμμετοχής του σε ατομικές ή ομαδικές συνεδρίες: μάθησης – ειδικής αγωγής, εργοθεραπείας, φυσικοθεραπείας, κλπ. Η εκμάθηση Γραφή-Ανάγνωση-Αρίθμηση θεωρείται απολύτως απαραίτητη ώστε ο ωφελούμενος να έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει τις συγκεκριμένες δεξιότητες, με στόχο τη χρήση τους στην καθημερινή του ζωή και κατ’ επέκταση την ανεξαρτητοποίησή του. Αναπτύσσονται σχετικές δραστηριότητες ατομικά ή σε ομάδες ωφελούμενων σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες τους και για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται απαραίτητο, από εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς ειδικής εκπαίδευσης.

Αρχικά πραγματοποιείται ο εντοπισμός των δυνατοτήτων και των δυσκολιών των ωφελούμενων σε διαδικασίες αυτοεξυπηρέτησης. Έπειτα εφαρμόζονται προγράμματα για την απόκτηση, τη συντήρηση και τη βελτίωση των δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την αυτοεξυπηρέτηση τους.

Η εξάσκηση και η ενδυνάμωση της ικανότητας και της θέλησης να ενεργοποιούνται, χρησιμοποιώντας το σώμα τους και την αντιληπτική τους ικανότητα, για να διεκπεραιώνουν μικρές καθημερινές τους ανάγκες, τους εμψυχώσει και διευκολύνει τόσο τους ίδιους όσο και το περιβάλλον τους. Το πρόγραμμα αυτό παρέχεται σε καθημερινή βάση από έμπειρους εκπαιδευτές και της φροντίστριας της δομής σε συνεργασία με το βοηθητικό προσωπικό και τους εθελοντές. Οι ωφελούμενοι εξασκούνται ατομικά και ομαδικά.

Οι ωφελούμενοι στο καθημερινό τους πρόγραμμα και πάντα μετά από αξιολόγηση των δυνατοτήτων τους και εντοπισμό των ιδιαίτερων ταλέντων τους, απασχολούνται σε εργαστήρια υφαντικής, ψηφιδωτών αρτοσκευασμάτων και γλυκών, χειροτεχνίας. Παρέχονται επίσης και προσαρμοσμένα στην δυσκολία-αναπηρία προγράμματα εξοικείωσης και χρήσης των Νέων Τεχνολογιών. Σκοπός του προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι ωφελούμενοι μια σφαιρική αντίληψη των βασικών λειτουργιών του υπολογιστή και να εξοικειωθούν με την τεχνολογία και το διαδίκτυο. Ταυτόχρονα ενισχύεται η βελτίωση των γνωστικών ικανοτήτων τους, η σκέψη και η διάθεση για δημιουργία. Όλα παρέχονται από αντίστοιχα εξειδικευμένο προσωπικό σε ομάδες ωφελούμενων ανάλογα με τις κλίσεις και τις δεξιότητές τους.